CTCSS

Subtonsaktivering av talgrupper

Subton (CTCSS) är inget krav för att köra SK7RFL (eller SK7RN).

Men subton fyller ändå tre (valfria) funktioner på repeatrarna:
  -  Start av repeatern. Repeatern kan även startas med 1750 eller DTMF.
  -  Aktivering av talgrupp. Olika toner för varje talgrupp.
  -  Lättare öppning av brusspärr vid svaga signaler.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med 1750 Hz.
  -  Varaktighet minst 250 ms.
  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.
  -  Ingen talgrupp är initialt aktiv.
  -  Lokal talgrupp (SK7RFL<->SK7RN) samt DMR-bryggan aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med DTMF.
  -  SK7RFL: 0        SK7RN: *        SK5BN: 5
  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.
  -  Ingen talgrupp är initialt aktiv.
  -  Lokal talgrupp (SK7RFL<->SK7RN) samt DMR-bryggan aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med subton 79,7 Hz.
  -  Varaktighet minst 1 sekund och högst 5 sekunder.
  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.
  -  Ingen talgrupp är initialt aktiv.
  -  Lokal talgrupp (SK7RFL<->SK7RN) samt DMR-bryggan aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med valfri subton i tabellen nedan.
  -  Varaktighet minst 1 sekund och högst 5 sekunder.
  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.
  -  Motsvarande talgrupp aktiveras direkt efter start (aviseras verbalt).

SK7RFL sänder alltid subton 79,7 Hz, oavsett vilken talgrupp som är aktiv.

Talgrupp kan alltid aktiveras med DTMF-kommando.
  -  Som standard slår man 91 följt av talgruppens nummer och avslutar med fyrkant (#).
  -  På SK7RFL och SK7RN behöver man inte slå fyrkant efter något kommando.
  -  På SK7RFL och SK7RN kan man även slå talgruppsnumret direkt, utan 91 framför.

Talgrupp kan alltid ändras med hjälp av DTMF-kommando.
  -  Oavsett hur den aktiverats (automatiskt, subton eller DTMF).
  -  Däremot kan man inte byta talgrupp med subton, medan repeatern är öppen.

Brusspärren på SK7RFL och SK7RN öppnar alltid utan subton.

Subtonsmappning på SK7RFL och SK7RN

 79.7 Hz  Lokalt QSO över SK7RFL och SK7RN. (samt SK7JL + SK5BN)
          Egentligen talgrupp 24078.
          Talgruppen aktiveras efter första sändningspasset.

 88.5 Hz  Talgrupp 240 (Sverige).

189.9 Hz  Talgrupp 2400 (SM0).   Ej standard

146.2 Hz  Talgrupp 2402 (SM2).

250.3 Hz  Talgrupp 2403 (SM3).   Ej standard

151.4 Hz  Talgrupp 2404 (SM4).

 91.5 Hz  Talgrupp 2405 (SM5).

118.8 Hz  Talgrupp 2406 (SM6).

225.7 Hz  Talgrupp 2407 (SM7).   Ej standard

210.7 Hz  Talgrupp 24073 (Kalmar Län).

Alla dessa subtoner öppnar repeatern.

När talgrupp aktiveras med DTMF-kommando, sker detta omedelbart och repeatern kvitterar verbalt.
  -  Repeatern måste först startas, innan den kan ta emot DTMF-kommandon.

När talgrupp aktiveras med subton, sker detta omedelbart och repeatern kvitterar verbalt.
  -  Detta gäller inte för den lokala talgruppen som aktiveras med 79,7 Hz.
  -  Detta kan bara ske om repeatern startas med subton. Därefter ignoreras använd subton.

När default talgrupp aktiveras automatiskt vid start (1750, 79.7 Hz eller DTMF), sker det efter första sändningspasset.
  -  Om man slår ett DTMF-kommando direkt efter start, aktiveras inte talgruppen.

Man behöver alltså sända tre gånger: (gäller 1750, DTMF eller 79,7 Hz)
  1. För start av repeatern (sker efter att PTT släppts).
  2. Första sändningspasset är alltid lokalt. 
       - Efter att PTT släppts, aktiveras default talgrupp.
       - Default tg (som kopplar samman SK7RFL med SK7RN) aviseras inte verbalt.
  3. Det som nu sänds går ut på talgruppen.

Tumregeln är att det skall höras två RGR-pip från repeatern.

Hör du repeatern säga en talgrupp verbalt, betyder detta alltild att aviserad talgrupp har aktiverats.

Repeatern själv sänder alltid 79,7 Hz, oavsett vilken talgrupp som är aktiv.

Vi blockerar vissa subtoner.
  -  Detta för att begränsa QRM från avlägsna stationer som kör över andra repeatrar.
  -  Sänder du med någon av dessa toner, så kommer brusspärren att stänga eller inte öppna alls.
  -  Däremot går det fortfarande att köra över dessa repeatrar helt utan subton.

Ton    Omr   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
 67.0  DL                   SK7RN-C
 77.0  SM0   SK7RFL           
 94.8  SP    SK7RFL (2m)
 97.4               SK7RN-N
100.0               SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
123.0  SM0   SK7RFL                 
 82.5  SM5   SK7RFL (70cm)     SK7RN-C 
114.8  SM6                          SK7RN-S
156.7  SM7   SK7RFL SK7RN-N         SK7RN-S

Varaktigheten på subtonsaktivering av repeatern måste vara mellan 1 och 5 sekunder.
  -  Subtonsaktiveringar med varaktighet >5 sekunder kommer att ignoreras.

För många (>5) lokala sändningspass i rad på vissa talgrupper framtvingar automatisk QSY.
  -  Detta gäller på rikstäckande talgrupper samt på andra distriktstalgrupper än 2407.

Läs vidare:
  -  Talgrupper
  -  Kommandon