På SK7RFL, SK7RN, SK5BN samt SM5GXQ finns en speciallösning för anslutning till flera reflektorer.
  -  Svensk nationell reflektor.
  -  UK Reflector.
  -  Funknetz.de Reflector.
  -  Lokal reflektor på SK7RFL.

Repeatern "vet" till vilken reflektor en viss talgrupp hör. 
  -  Allt som börjar på 240 antas tillhöra den svenska reflektorn t ex.
  -  Talgrupper aktiveras på samma sätt för alla reflektorer (91tg).

Repeatrarna bryggar just nu få talgrupper från Sverige.
  -  Talgrupp 91 och 92 bryggas parallellt till UK och Tyskland.
  -  Talgrupp 235 bryggas från Sverige till UK.
  -  SM5GXQs default-tg 2405174 aktiveras på samtliga reflektorer.
  -  Bryggningen sker genom SM5GXQ simplexnod och fungerar inte om noden är upptagen.

Repeatrarna bryggar just nu få talgrupper till Sverige.
  -  Talgrupp 91, 92, 927, 924 bryggas av SM5GXQ.
  -  Talgrupp 2405 bryggas av SK5BN.
  -  Talgrupp 2407 bryggas av SK7RFL.

Avsikten är inte att brygga alla talgrupper mellan de olika näten.
  -  För detta ändamål behöver istället en mera heltäckande lösning implementeras.
  -  I teorin går det att via en av våra noder brygga enstaka talgrupper.
  -  Noden SM5GXQ bryggar (på prov) talgrupperna 91 och 92 mellan Sverige och UK.
  -  Noden SM5GXQ bryggar alltid sin privata talgrupp 2405174 mellan de två näten, inklusive DMR.
  -  SK7RFL och SK5BN bryggar sina respektive distriktstalgrupper.

Talgruppskommandon fungerar likadant, oavsett reflektor.
  -  91tg används för att välja talgrupp.
  -  92 används för att göra QSY.
  -  93 används för att följa QSY.
  -  94tg används för att tillfälligt passa en talgrupp.

SK7RFL, SK7RN, SK5BN passar vissa talgrupper på de internationella reflektorerna. 
  -  Dock passas inga andra nationella talgrupper.
  -  Passningslistan kommer efter hand att anpassas så att endast relevant trafik erhållers.

Noden SM5GXQ passar flera talgrupper på UK Reflector. 
  -  Lyssna gärna på 145,2875 (Färjestaden) eller 145,2375 (Norrköping).
  -  Det är också helt ok att köra via denna nod.

Talgrupp   Namn              Kommando  Passning                        Brygga

91         World Wide        9191      SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE TL
92         Europa            9192      SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE TL

927        Norden            91927     SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE 
924        Svenska språket   91924     SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE

240        Sverige                     SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN 
2405       Sverige, SM5                               SM5GXQ  SK5BN    SE
2407       Sverige, SM7                SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ           SE
24078      Sverige, Öland              SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ       
2405174    SM5GXQ                                     SM5GXQ           SE TL
240501     SK5BN                                              SK5BN
240721     SK7RFL                      SK7RFL
2407364    SK7RN                               SK7RN

235        UK                91235                    SM5GXQ           SE->UK

Reflektorn har en egen Svx-Portal som visar alla anslutna noder och vilka talgrupper de passar.

Talgrupp   Namn              Kommando  Passning                        Brygga

91         World Wide        9191      SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE UK
92         Europa            9192      SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE UK

927        Norden            91927     SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE 
924        Svenska språket   91924     SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN    SE 

240        Sverige                     SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ  SK5BN
2405       Sverige, SM5                               SM5GXQ  SK5BN    SE
2407       Sverige, SM7                SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ           SE
24078      Sverige, Öland              SK7RFL  SK7RN  SM5GXQ
2405174    SM5GXQ                                     SM5GXQ           SE UK
240501     SK5BN                                              SK5BN
240721     SK7RFL                      SK7RFL
2407364    SK7RN                               SK7RN

262        Tyskland          91262

Reflektorn har en egen Dashboard som visar alla anslutna noder och vilka talgrupper de passar.

GRÖN markering anger default-talgrupp för respektive repeater.

Godtycklig talgrupp kan alltid aktiveras med kommandot 91tg. Detta gäller dock inte talgrupper som börjar med 240, eftersom denna nummerserie alltid styrs till den svenska reflektorn.

Talgrupper som börjar på 240 kan inte manuellt aktiveras från de svenska repeatrarna. Däremot passas de på alla reflektorer.

Systemet annonserar ut källan.
  -  Anropssignal bokstaveras efter första sändningspasset.
  -  Talgrupper på UK reflektor annonseras med prefixet "UK".

      * Morse "U" efter varje sändningspass på denna reflektor.
  -  Talgrupper på Thüringen Link annonseras med prefixet "TL".
      * Morse "T" efter varje sändningspass på denna reflektor.

  -  SK7RFL, SK7RN, SK5BN och SM5GXQ annonseras alltid ut som vanligt med "egen" bokstav.

Aktiva repeatrar på dessa reflektorer visas även på den svenska SvxPortalen.
  -  Informationen visas på Mottagarlistor (klicka på SK7RFL, SK7RN, SK5BN eller SM5GXQ för att visa alla mottagare).
  -  Varje anropssignal som varit aktiv under sessionen visas som en virtuell mottagare.
  -  Talande station visas som 100% signalstyrka.
  -  Informationen nollställs när repeatern går ned.