Val av talgrupp på SvxLink

Repeaterskolan - Lektion #7

SvxLink väljer talgrupp på olika sätt.
 -  Endast en talgrupp kan vara vald samtidigt.
 -  Normalt kan talgrupp och EchoLink/DMR inte kombineras.
 -  Undantag görs för lokal talgrupp och bulletintalgrupp.

Endast punkt 4 och 5 nedan innebär något handhavande från användaren.

1. Scannad talgrupp startar repeatern.
  -  Detta sker endast om repeatern inte är igång, eller rättare sagt om ingen annan talgrupp är vald.
  -  Trafik på (ny) talgrupp kan aldrig automatiskt avbryta ett pågående QSO.
  -  Detta kan också ske på den lokala reflektorn på SK7RFL, vid inkommande anrop från
      - EchoLink (talgrupp 2)
      - DMR (talgrupp 6)
  -  Användare kan alltid besvara anrop, utan att ge några kommandon!

2. Repeatern aktiverar sin default-talgrupp.
 -  Detta sker utan annan åtgärd från användaren, om repeatern startas med:
     - 1750 Hz.
     - DTMF 0 (eller * på SK7RN).
     - Subton 79,7 Hz.
 -  Detta sker automatiskt efter första sändningspasset (invänta andra pipet).
     *) Användaren behöver inte göra något för att detta skall ske!

 -  Repeatern meddelar aldrig detta på något annat sätt.
 -  Talgruppen kan i vårt fall antingen vara:
      - Vår länktalgrupp 24078, som kopplar samman SK7RFL med SK7RN.
         *) Nu aktiveras också DMR-bryggan.
      - Repeaterns ”egen” talgrupp.
 -  Detta sker inte
      - om användaren startar repeatern med någon annan subton än 79,7 Hz. 
      - om användaren ger ett kommando i första sändningspasset (ej SvxLink standard).

.     - om repeatern startas från en scannad talgrupp enligt ovan
.     - om repeatern startas från inkommande EchoLink eller DMR.
 -  Användaren kan aktivera default talgrupp (f.n. 24078) med kommandot 91.
      - I SvxLink standard aktiverar 91# istället senast valda talgrupp.

3. Repeatern är låst till en bulletintalgrupp (ej SvxLink standard)
 -  SvxLink aviserar detta verbalt varje gång repeatern startar.
 -  Under denna tid har bulletintalgruppen företräde.

4. Användaren sänder en subton vid start av repeatern för att aktivera en talgrupp. 
  -  Repeatern aktiverar olika talgrupper, beroende av vilken subton som används.
  -  88,5 Hz aktiverar t ex talgrupp 240 (hela Sverige).
  -  Aktivering på detta sätt kan bara ske vid uppstart av repeatern.
  -  Talgruppen aktiveras och annonseras i samband med det andra RGR-pipet på repeatern.
  -  Första sändningspasset är alltid lokalt utan någon talgrupp.
  -  79,7 Hz är ett specialfall sedan tidigare, där 
     -  SK7RFL och SK7RN kopplas samman.
     -  DMR-bryggan aktiveras.

5. Användaren ger ett Kommando för att manuellt aktivera en talgrupp.

Standardkommandot i SvxLink är 91, följt av talgruppens nummer.
  -  T ex 91240[#].

På SK7RFL och SK7RN kan man i de flesta fall slå talgruppen direkt utan 91 framför.
  -  T ex 240 för att aktivera den talgruppen.
  -  Det finns även förkortade talgruppskommandon!

  -  Gäller de vanligaste talgrupperna, se Talgruppslistan.

Hos oss behöver kommandot heller inte avslutas med ”fyrkant” (#).

Aktiveringen sker omedelbart.