Olika DMR-nätverk

Repeaterskolan - Supplement #13

Vi har hittills bara berättat om ett av de nätverk, som används för att länka samman olika DMR-noder.

Det finns flera nät:
  -  Brandmeister, baserat på talgrupper.
  -  DMR+, baserat på
     - Reflektorer
     - Talgrupper
  -  TGIF, baserat på Talgrupper.

Genom att använda DMR Gateway i Pi-Star, kan man ansluta till flera DMR-nät samtidigt. Dessutom finns det viss samtrafik mellan näten. På prov har SK7RFL nu fått uppkoppling mot samtliga dessa nät. Uppkopplingen sker med prefix framför talgruppsnumret, samt på andra tidluckor än de för Brandmeister.

Med undantag av DMR+ Reflektor (4650) som ligger på TS2 Tg8, har vi lagt DMR+ och TGIF på TS1. Motsvarande talgrupper på Brandmeister finns på TS2 på SK7RFL. Vi har däremot inte lagt upp de talgrupper, som har samtrafik med Brandmeister.

Man kan köra mot dessa nät med en helt vanlig DMR-radio. Observera dock prefixen framför talgruppsnumret.

Har du inte ännu hunnit programmera in de nya talgrupperna, kan du avlyssna trafik med Promiscouos Mode | Digital Monitor. Vill du själv göra anrop på en talgrupp, kan du på en AnyTone göra följande:
  -  Håll inne knapp 0.
  -  Tryck på #.
  -  Slå in talgruppsnumret (inklusive prefix).
  -  Tryck PTT och gör ditt anrop.

I Sverige används till övervägande delen Brandmeister. Men så är det inte i andra länder, t ex i Danmark.

Tidigare fanns i detta system även Reflektorer, som dock har fasats ut - till förmån för Talgrupper. De senare är lättare att hantera och använda.

Repeatrar och noder ansluter mot en sk Master, som i de flesta fall är nationell. Dessa servrar innehåller vardera alla talgrupper i systemet. I Sverige finns två mastrar BM2401 samt BM2402. Mastrarna utbyter trafik och annan information mellan sig.

Talgruppsnumreringen följer den internationella standarden, där t ex 240 är Sveriges landsnummer. Genom att lägga till ytterligare siffror i talgruppsnumret, kan man dela in landet i flera delar och även efter användningsområden.

Brandmeister kan, och har i Sverige, samtrafik med
  -  D-Star
  -  YSF
  -  DMR+ talgrupper (ej Tg240)
  -  SvxLink.

Statiskt passade talgrupper på SK7RFL framgår av denna sida.

Övriga Talgrupper kan användaraktiveras. Exempel på talgrupper av intresse:

Namn         Tg    TS 
World Wide   91    TS1
Europa       92    TS1
Nordamerika  93    TS1
Asien        94    TS1
Australien   95    TS1
Sverige SM0  2400  TS2
Sverige SM1  2401  TS2
Sverige SM2  2402  TS2
Sverige SM3  2403  TS2
Sverige SM4  2404  TS2
Sverige SM5  2405  TS2
Sverige SM6  2406  TS2
Sverige SM7  2407  TS2

DMR+ används nästan inte alls i Sverige, även om det finns en server IPSC2 -Sweden-.

Vårt grannland Danmark är däremot ett exempel på stor användning av DMR+.

Det ursprungliga DMR+ nätet var baserat på Reflektorer. Dessa finns fortfarande kvar. T ex så finns följande reflektornummer för Sverige:
  -  4650  Sverige       SK7RFL TS2 Tg8
  -  4651  Sverige Nord
  -  4652  Sverige Ost
  -  4653  Sverige Syd
  -  4654  Sverige Väst

Det förekommer dock ytterst lite trafik på de svenska reflektorerna.

Det finns även Talgrupper, som i stort följer numreringen på Brandmeister, exempelvis:
  -  240   Sverige       SK7RFL TS1 Tg80240 
  -  2400  SM0           
  -  2401  SM1           
  -  2402  SM2
  -  2403  SM3
  -  2404  SM4
  -  2405  SM5
  -  2406  SM6
  -  2407  SM7

Alla talgrupper i listan ovan, förutom 240, är bryggade med sina motsvarigheter på Brandmeister. Det gäller också i tillämpliga delar de danska region-talgrupperna.

På SK7RFL gäller nedanstående statiska talgrupper.

Namn       DMR+       SK7RFL    TS           
Sverige    Ref 4650   Tg 8      TS2  
Sverige    Tg  240    Tg 80240  TS1
Nordic     Tg  17     Tg 17     TS1   Specialfall
Nordic EU  Tg  27     Tg 27     TS1   Specialfall

Annan reflektor kan användaraktiveras, genom att göra ett individanrop till
  - 8ref#  (TS2), och sedan sända på Tg 8.

Annan talgrupp kan användaraktiveras, genom att sända med talgrupp
  - 8tg#  (TS1)  OBS alltid 5 siffror (fyll ut med nollor mellan 8 och talgruppsnumret). Specialfall finns.

Exempel på andra talgrupper av intresse.

Namn        DMR+  SK7RFL  TS          
World Wide  1     1       TS1  Specialfall
Europa      2     2       TS1  Specialfall
Nordamerika 3     3       TS1  Specialfall
Asien       4     4       TS1  Specialfall
Oceanien    5     5       TS1  Specialfall
Nordic      17    17      TS1  Specialfall
Nordic EU   27    27      TS1  Specialfall
Danmark     238   80238   TS1
Danmark Reg 238x  8238x   TS1

Observera specialfallen. DMR+ talgrupp 1-5 samt 10-79 behöver inte föregås av prefix.

TGIF är ett nät under utveckling. Än så länge finns ett fåtal användare i Sverige.

Nätet är, liksom Brandmeister, baserat på Talgrupper. Dessa följer i stort numreringen på Brandmeister.

På SK7RFL gäller nedanstående

Namn         TGIF    SK7RFL   TS             
Sverige      240     240      TS1   Specialfall
Distrikt SM7 2407    2407     TS1   Specialfall

Annan talgrupp på TGIF kan användaraktiveras genom att sända med talgrupp
  -  4tg#  TS1   OBS alltid 7 siffror (fyll ut med nollor mellan 4 och talgruppsnumret). Specialfall finns.

Exempel på talgrupper av intresse:

Namn            TGIF   SK7RFL   TS               
World Wide Eng  113    113      TS1   Specialfall
World Wide      114    114      TS1   Specialfall
Europa          111    111      TS1   Specialfall
Nordamerika     110    110      TS1   Specialfall
Asien, Pacific  112    112      TS1   Specialfall
TGIF Net        31665  31665    TS1   Specialfall
Sverige SM0     2400   2400     TS1   Specialfall, Ej publicerad
Sverige SM1     2401   2401     TS1   Specialfall, Ej publicerad
Sverige SM2     2402   2402     TS1   Specialfall, Ej publicerad
Sverige SM3     2403   2403     TS1   Specialfall, Ej publicerad
Sverige SM4     2404   2404     TS1   Specialfall, Ej publicerad
Sverige SM5     2405   2405     TS1   Specialfall
Sverige SM6     2406   2406     TS1   Specialfall
Sverige SM7     2407   2407     TS1   Specialfall

Observera specialfallen. TGIF talgrupp 101-119, 31665 samt 240 används utan prefix.

Observera också skillnaden mellan:
  -  240     TS2  =Brandmeister 240
  -  240     TS1  =TGIF 240
  -  80240   TS1  =DMR+ 240