EchoLink samt DMR, YSF och D-star på Portalen

Svx-Portalens mottagarlista visar i utgångsläget alla anslutna noder i systemet.
  -  Eventuellt aktiverad talgrupp (med talgruppens nummer och bakgrundsfärg).
  -  Vald mottagare (en nod kan ha flera mottagare).
  -  Mottagarens namn (vanligen kanalnummer).
  -  Mottagarens frekvens. 

  -  Mottagarens QTH.
  -  Aktuell signalstyrka för den valda mottagaren (kvalitetsvärde 0-100%).
  -  För noder med SA2BLVs kort kan även en äkta signalstyrkeindikering (RSSI) visas.

Om man klickar på pluset längst ute till vänster, expanderas noden.
  -  Den visar då en rad för varje mottagare.
  -  Noden kan ha mottagare på samma frekvens och/eller olika frekvenser.
  -  Nu kan sidan visa signalstyrka för respektive mottagare.
  -  Färg på staplarna indikerar vilken mottagare som valts.

Det nya är nu att systemet även kan visa vilka stationer som är uppkopplade med EchoLink och DMR/YSF/D-star.
  -  På respektive rad visas nu istället anropssignal på motstationen och det system som används.
  -  För EchoLink hanteras inkommande och utgående anslutningar med olika rubriker.
  -  Den station som just nu talar visas alltid med 100% signalkvalitet.

För EchoLink visas vilka stationer som just nu är anslutna. 
  -  En rad för varje station dyker upp så fort den ansluter.
  -  Raden försvinner direkt när stationen kopplas ifrån.

DMR visar vilka stationer som talat sedan repeatern startades. 
  -  En rad för varje station dyker upp så fort den sänder.
  -  Raden försvinner i samband med att repeatern går ned.
  -  Vid bulletinläge så behålls alla rader tills bulletinläget avslutas.
  -  Systemet kan inte veta vilka stationer som just nu lyssnar på talgruppen.
  -  Systemet kan heller inte veta över vilken nod som en DMR-station är "ansluten".
  -  Trafik via DCS010X, som är bryggad med DMR 240721, kommer att visas som DMR.

Även D-star och YSF. 
  -  Nu kan vi även visa stationer som bryggas från D-star eller YSF. 

  -  Det gäller bara om de är direkt bryggade från dessa moder till repeatern.

Tips. 
  -  I rutan där det står Talgruppsfilter kan man välja att visa endast de noder som ligger på en viss talgrupp.
  -  Väljer man All active, visas bara de noder som ligger på någon talgrupp.